Kenali

Institut Alam Sekitar Malaysia (EiMAS)

EiMAS merupakan pusat latihan di bawah Jabatan Alam Sekitar Malaysia. EiMAS melaksanakan latihan kepada pegawai-pegawai JAS dan pihak industri berkaitan kawalan pencemaran alam sekitar selaras dengan kehendak perundangan di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974.

EiMAS SEPINTAS LALU

EiMAS terletak di atas tapak seluas 10 ekar di dalam Kampus Universiti Kebangsaan Malaysia di Bangi, Selangor Darul Ehsan. Institut ini telah dibuka dengan rasminya pada 2 April 2002, oleh YB Dato’ Seri Law Hieng Ding, Menteri Sains, Teknologi dan Alam Sekitar, Malaysia.

Melalui pelaksanaan kursus, EiMAS berhasrat untuk mempertingkatkan kemahiran dan pengetahuan pegawai-pegawai JAS dalam bidang kawalan pencemaran alam sekitar dan penguatkuasaan. Seiring dengan itu, EiMAS turut menganjurkan kursus-kursus kompetensi teknikal untuk pihak industri bagi memastikan kawalan pencemaran alam sekitar adalah agenda utama pihak industri.

Visi

EiMAS berhasrat untuk menjadi Pusat Kecemerlangan Pengurusan Alam Sekitar di Malaysia

Misi

EiMAS berdedikasi untuk mencapai kecemerlangan dalam usaha perlindungan alam sekitar melalui program pembangunan sumber manusia dan program lain yang akan menyumbang ke arah mencapai penyelesaian kepada masalah alam sekitar dalam konteks menyediakan persekitaran yang bersih dan sihat untuk kehidupan manusia.

Fungsi
Pusat/Unit

 • Mengenal pasti keperluan latihan bagi warga JAS dalam bidang  penguatkuasaan dan pendakwaan.
 • Menyediakan program latihan dan pembangunan modul latihan dalam bidang undang-undang, penguatkuasaan dan pendakwaan.
 • Menganjurkan kursus/ latihan dalam bidang  undang-undang, penguatkuasaan dan pendakwaan untuk warga JAS.
 • Menilai keberkesanan latihan  dan mengkaji semula modul mengikut kehendak semasa Jabatan.
 • Mengenal pasti keperluan latihan bagi warga JAS dalam bidang EIA, pengurusan alam sekitar dan kawalan hakisan dan kelodakan.
 • Menyediakan program latihan dan pembangunan modul latihan dalam bidang  EIA, pengurusan alam sekitar dan kawalan hakisan & kelodakan.
 • Menganjurkan latihan dalam bidang EIA, pengurusan alam sekitar serta kawalan hakisan dan kelodakan untuk warga JAS.
 • Menganjurkan kursus induksi Jururunding EIA dan Juruaudit Alam Sekitar.
 • Menganjurkan kursus kompetensi Pegawai Alam Sekitar bagi projek EIA.
 • Menilai keberkesanan latihan dan mengkaji semula modul mengikut kehendak semasa Jabatan.
 • Mengenal pasti keperluan latihan bagi warga JAS dalam pengurusan bahan berbahaya.
 • Menyediakan program latihan dan pembangunan modul latihan dalam pengurusan  bahan berbahaya.
 • Menganjurkan kursus latihan dalam pengurusan  bahan berbahaya dan tanah tercemar untuk warga JAS.
 • Menilai keberkesanan latihan dan mengkaji semula modul mengikut kehendak semasa Jabatan.
 • Menawarkan kursus pensijilan kepada industri bagi memenuhi keperluan Orang Yang Berwibawa(OYB) seperti ditetapkan di bawah Seksyen 49A, AKAS 1974.
 • Menjalankan promosi kepada industri bagi pelaksanaan kehendak alam sekitar terkini berkenaan alam sekitar.
 • Mengawal selia pihak penyedia latihan EiMAS bagi kursus-kursus pensijilan.
 • Mengurus National Registry of Certified Environmental Professionals (NRCEP).
 • Mengenal pasti keperluan program dan menganjurkan kursus/latihan bagi warga JAS dalam bidang pengurusan, soft skill dan latihan khas.
 • Menilai keberkesanan latihan  dan mengkaji semula modul mengikut kehendak semasa Jabatan.
 • Menyelaras Program Kerjasama Latihan Teknikal Luar Negara.
 • Menguruskan program latihan sangkutan di dalam dan luar Negara.
 • Memproses permohonan CPD hour daripada penyedia latihan.
 • Mengenal pasti keperluan latihan bagi warga JAS dalam bidang kawalan pencemaran udara.
 • Menyediakan program latihan dan pembangunan modul latihan dalam bidang kawalan pencemaran udara.
 • Menganjurkan kursus latihan dalam bidang kawalan pencemaran udara.
 • Menilai keberkesanan latihan  dan mengkaji semula modul mengikut kehendak semasa Jabatan.
 • Mengenal pasti keperluan latihan bagi warga JAS dalam bidang kawalan pencemaran air.
 • Menyediakan program latihan dan pembangunan modul latihan dalam bidang kawalan pencemaran air.
 • Menganjurkan kursus latihan dalam bidang kawalan pencemaran air.
 • Menilai keberkesanan latihan  dan mengkaji semula modul mengikut kehendak semasa Jabatan.
 • Mentadbir urus hal ehwal pentadbiran dan kewangan.
 • Menguruskan fasiliti asrama, bilik kuliah dan kemudahan gelanggang sukan.
 • Menyelenggara fasiliti dan keselamatan EiMAS.
 • Merancang, mengurus, melaksana dan menyelenggara infrastuktur ICT yang menyokong operasi EiMAS.
 • Membangun dan menyelenggara sistem aplikasi yang menyokong pengurusan latihan.
 • Melaksanakan aktiviti perolehan perkakasan dan perisian ICT.
 • Menyediakan bantuan teknikal dan pengoperasian peralatan ICT.
 • Mengurus dan melaksanakan pembangunan sumber maklumat di perpustakaan.
 • Menyediakan perkhidmatan perpustakaan.
 • Melaksanakan pengemaskinian dan pendigitan maklumat bahan bercetak dan digital melalui Laman Enviro Digital Library @JAS.
 • Membuat hebahan dan promosi bahan koleksi perpustakaan untuk pemakluman kepada warga EiMAS dan JAS.
Skip to content